Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit juli 28, 2006 weergeven

Nelson Mandela

At Nelson Mandela een Hylper wie, den hee hy yn syn inaugureele reede, yn 1994 it folgende, miskyn so seit:

Us graste angst ies, dot we de minste naat weaze wolle.
Mar we kenne lang us eigen kragten naet .
Wy dimme te faik us eigen logt.

We ferwoenderje us: "Wa bin iek, om so groatsk te weazen?"
Kreeas, sportyf, spielsk, talenteare en een soat oensen!
Doe freagest dy oa: "Wa bin iek om so briljant te weazen?"

Doe bist een bon fan Got !!
Dyn delbodjen teannet de wraald naaet!
Seast niks mei op.
Doe stroalst niks ut ast de dekking haich haelst !

Oare meensken wodde der mar unseker fan!
Hy het syn Goddelik locht joent om dysem just sen te leeten.
Doe skienst naat allonich, mar elk dweit dot!

Ast fry fan angst bist,
kenne oaren jem ek fry feele !
Ast dyn locht skiene leest,
kenne oeren ek stroale!


Fry nei Marianne Williamson A Return to Love