Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit mei 14, 2006 weergeven

The Endeavours Four/To Grab The Ring

De easte kear, dat iek yn myn libben echte popmuzyk (live spiele) hearde wie yn Hotel Cafe de Hinde in Hylpen. By Keije en Lamkje. Uus burlied! Folgens my wie dot in 1963. Ut wie by de premiere van ut Hylper bandjen The Endeavours Four. Iek wie dea ut enige joenkjen oender de sechtin, twisken allegaer eldere lieud. Iek seet oene cola mei jin aalde frygesellen u.a. Oebele Amsterdam, Jelle Ligthart, jea seten om de roende taffel, oent bier!! Iek foant prachtich. Aalde stikken fan de Shadows (Hank B. Marvin) en Country & Western stikken, fan u.a Jim Reeves. Bertus (sologitoar) wie en ies jitte gek op de Shadows en Christ ( sanger en slaggitoar) destiids krekt werom uut Canada, broat de C&W ienfloeden derin. Op un seker moment, letter die iend, griepte my een hoand yn 't nekfol en ienenen loik buten de doar, op e haiven en op e streete! Ut wie mien mem (IJmkje van der Kooij 1910-2000): "Doe bliksemse joenge sistoe noal in de kroeg?! "Ties un skande"!! Op dien…