Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit mei 10, 2006 weergeven

TWA WOLVEN

Een alden Yndiaen jout syn aetesizzer underricht oer it libben.
Yn me is een gefocht goande seit hi tjen it born. It is een ferskrikkelik
gefocht twisken twa wolven.
De ene wolf is fekaerd - jo bestaet uut gremytichens, jeloesens, spiit, hewwesucht, ferwoandhiid, semmeiliien, skeldgefoel, wrok. minderwadichhiid, leugens, false groatskens en eego.
De oare wolf is goo, jo is freugde, fraede, hoap, kalmte, neederich, friendelik, mylibjend, fryjonerich, de wierheid, kompasje en geloaf.

Binnen yn Dy woedet de solde striid en dat jealdet foar elck meenske.

De aetesizzer tiinkt der enige oagenblikken oer ny en frigget den oan jerre aete: Hokker wolf sol dit gefocht wonne ?

De alde Yndiaen antwordet eenfaaldich: degeane dy ast du foerest!