Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit augustus 27, 2004 weergeven
zo maar een roos voor iedereen!!!

pics: by Anske Smit Sneek

Voor Belle en Peter Remember Piet Dijkstra - Art Director

"35 Terwijl Hij nog sprak, kwamen enigen van het huis des oversten der synagoge, zeggende: Uw dochter is gestorven; wat zijt gij den Meester nog moeilijk?28 36 En Jezus, terstond gehoord hebbende het woord, dat er gesproken werd, zeide tot den overste der synagoge: Vrees niet; geloof alleenlijk. 37 En Hij liet niemand toe Hem te volgen, dan Petrus, en Jakobus, en Johannes, den broeder van Jakobus; 38 En kwam in het huis des oversten der synagoge;29 en zag de beroerte30 en degenen, die zeer weenden en huilden. 39 En ingegaan zijnde, zeide Hij tot hen: Wat maakt gij beroerte, en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. 40 En zij belachten Hem; maar Hij, als Hij hen allen had uitgedreven,31 nam bij Zich den vader en de moeder des kinds, en degenen die met Hem waren,32 en ging binnen, waar het kind lag. 41 En Hij vatte de hand des kinds, en zeide tot haar: Talitha kumi!33 hetwelk is, zijnde overgezet: Gij dochtertje (Ik zeg u), sta op. 42 En terstond stond het doc…

Voor Belle en Peter Remember Piet Dijkstra - Art Director

9 En God zeide: Dat de wateren van onder de hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het22 droge gezien worde! en het was alzo. 10 En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeen;23 en God zag, dat het goed was. 11 En God zeide: Dat de aarde uitschiete gras, kruid24 zaadzaaiende, vruchtbaar 25geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo. 12 En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. 13 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag.